bool(false)

 

Snedtak, vindsvåning<br />vindsbjälksSnedtak, vindsvåning
vindsbjälks
Snedtak/Sadeltak är en flerskiktig konstruktion med stor lutning. Det är den oftast förekommande typen av bostadshustak som möjliggör att maximalt utnyttja vindsutrymmet för olika ändamål. För denna typ av hustak rekommenderas isolering med två skikt: första isoleringsskiktet monteras mellan taksparrar och slätas/jämnas ut till deras nedra yta, andra isoleringsskiktet monteras på tvären mot/till den första skikten direkt vid taksparrens fot. Detta sätt hjälper att undvika köldbryggor och maskerar eventuella små brister i montering.
Mer
MellanväggMellanvägg
Lätta skiljeväggar är icke bärande innerväggar som monteras inom den befintliga huskonstruktionen och som delar in större utrymmen i mindre rum och sektioner. De hör inte till den bärande konstruktionen och samverkar inte direkt med denna dvs. stommen, och får inte överföra någon belastning från andra konstruktionsdelar. De måste vara så pass lätta att innertaket klarar belastningen. De måste samtidigt säkra ljudkomfort och brandsäkerhet på angiven nivå.
Mer