Snedtak

Snedtak/Sadeltak är en flerskiktig konstruktion med stor lutning. Det är den oftast förekommande typen av bostadshustak som möjliggör att maximalt utnyttja vindsutrymmet för olika ändamål. För denna typ av hustak rekommenderas isolering med två skikt: första isoleringsskiktet monteras mellan taksparrar och slätas/jämnas ut till deras nedra yta, andra isoleringsskiktet monteras på tvären mot/till den första skikten direkt vid taksparrens fot. Detta sätt hjälper att undvika köldbryggor och maskerar eventuella små brister i montering.

 

 

 


Isolering mellan taksparrar Vid hustak med solid underlagsbeklädnad (träbrädor/råspont, OSB-skivor osv.) bör ullisoleringens tjocklek vara mellan 2 och 4 cm mindre än taksparrens höjd för att skapa en bra fungerande luftspalt. Används membraner med hög ånggenomsläpplighet skall tjocklek på isoleringen som monterats mellan taksparrar vara samma som taksparrens höjd och ull får läggas direkt intill tätskiktet.
Isolering under taksparrar Isoleringens tjocklek är avhängig av den termiska motståndskraft man önskar uppnå och utgör kompensation gentemot isolerings utfyllning mellan taksparrarna. Ull monteras lodrätt mot taksparrar och det som håller ullen fast är den bärande konstruktionen för framtida vindbeklädnad.