FAQ


 

Vad är lambdavärde λ?
Lambdavärdet eller värmekonduktiviteten är egenskapen hos ett material att leda värme. Ju lägre λ desto bättre isolerar materialet– släpper igenom mindre värme. Dess enhet är W/mK och innebär en värmemängd räknad i Watt per timme som tränger igenom ett en meters tjockt skikt med en yta på en kvadratmeter vid en temperaturskillnad av en Kelvingrad på varsin sida av materialet. För URSA-produkter ligger lambdavärdet mellan 0,031 och 0,045.

 

Vad är värmemotstånd R?
Värmemotstånd R är egenskapen hos ett material av en viss tjocklek. Ju högre värmemotstånd hos ett materialskikt desto bättre är dess isoleringsförmåga. Värmemotståndets enhet är m2K/W. Ju lägre lambdavärde och tjockare material desto bättre värmemotstånd i materialskiktet. Värde av värmemotstånd för URSA-glasull ligger mellan 1,11 ÷ 6,45.

 

Vad är värmegenomgångskoefficient U?
Värmegenomgångskoefficient som betecknas med U karakteriserar en byggnadsdel, exempelvis en vägg. Den kallas även för U-värde och enheten är W/m²K. Ju lägre U- värde desto bättre isoleringsegenskaper (mindre värmeförlust i väggen). Det maximala U-värdet för respektive väggar regleras i Byggnadsministerns förordning (s.k. Tekniska villkor) och dessa är bindande för projektarbeten. Exempelvis har U-värdet för snedtak sedan 2017 varit 0,18 W/m²K. Fr.o.m. 2021 skall det gå ner till 0.15 W/m²K.

 

Vilken betydelse för glasullegenskaper har dess densitet?
Glasullsdensitet är en sekundär egenskap. De grundläggande glasullsegenskaperna är värmegenomgångskoefficient och ljudabsorptionskoefficient. Glasullsprodukter har fördelen att de vid låg densitet uppnår mycket goda termiska och akustiska egenskaper. Tack vare att glasull är lätt kan man montera den enkelt och snabbt. Dessutom belastas byggnadskonstruktionen i mycket liten grad.

 

Varför anges inte U för enstaka produkter?
Värmegenomgångskoefficienten U mäter hur god isolering en hel byggnadsdel/avbalkning har och inte dess enstaka beståndsdelar. I praktiken finns inga sådana byggnadsdelar som består av endast glasull och därför anges inte U-värdet.

 

Skall man använda kondenshindrande folie i snedtak?
Om taket inte är tätt uppstår energiförluster. Därför bör kondenshindrande folie monteras mycket noggrant. Foliens täthet uppnår man då man tejpar den med speciella band när man förbinder foliestycken med varandra och vid väggen/golvet. Tack vare täthet minimerar man också risken för droppar av kondensat från vattenånga som ansamlas i glasullskiktet.

 

Varför får man inte isolera yttertaket innan man avslutar det ”fuktiga byggnadsskedet”
Byggarbeten utförda på vindsutrymme under det s.k. fuktiga skedet förorsakar ökning av luftfuktigheten. Om ett yttertak har isolerats med glasull men inte ännu skyddats med tätt kondenshindrande folie tränger fuktighet in i glasullen. Vid ogynnsamma omständigheter t.ex. under vintertid då yttertemperaturen ligger under 0 grader och det är plusgrader inomhus sker kondensering av vattenångan. Detta leder till att glasull periodvis blir våt. Vatten är i medelsnitt 20 gånger sämre isoleringsmaterial än ull. Därför försämrar varje vattenmängd isoleringen i isoleringsskiktet. Glasull skall därför monteras efteråt dvs. när arbetena under det fuktiga skedet är avslutade. Man får utföra dessa arbeten efter montering av glasull i ett rum endast om man har tidigare skyddat med kondenshindrande folie.

Hur skall glasull monteras i skiljeväggar?
Det finns några huvudmoment som är mycket viktiga vid glasullmontering i väggen. Glasullen måste fylla avståndet mellan skivorna tätt. Den måste skäras på så sätt att den ligger tätt intill stålprofilerna - varje luftspringa är en ljudbrygga och buller leder från grannrummet. Under varje stålprofil dvs. mellan stålprofil och golv, vägg eller innertak skall URSA TRS - ett akustiskt band användas. Annars sjunker ljudisoleringen väldigt mycket.

 

Vilka fördelar ger montering av glasull i mellanväggar
En skiljevägg är ett utmärkt ställe att använda URSA-glasull. Tack vare utfyllning av avståndet mellan GK-skivor uppnår man den bästa lösningen vad gäller hög akustisk isolering och man stoppar effektivt ljud från rum bredvid. Tack vare användning av URSA-produkter kan man nå en akustisk isolering upp till 68 dB! (R'A1). Glasull i en skiljevägg höjer också säkerheten för människor i byggnaden. Genom bruk av URSA-glasull kan man nå brandsäkerhet upp till nivån EI 120.

 

Hur tjock glasull skall monteras i en skiljevägg?
Ulltjockleken i en skiljevägg är beroende av väggkonstruktionen. Glasullstjockleken skall motsvara avståndet mellan GK-skivorna. Genom att fylla spalten mellan skivorna till 100% uppnår man den bästa lösningen: bra akustisk isolering med låga kostnader.